PRESERVAR-INNOVAR

l'equip

Alvaro Siza2-Arquitecto SA
(Alvaro Siza)

la maqueta

la presentació

el vídeo

la memòria

ARQUITECTURA La preservació de la memòria de l’actual Teatre l’Artesà reclamada pel veïnat i de la qual es fa ressò el programa del concurs, en la seva expressió més ambiciosa, comportaria acceptar les limitacions que imposa la sala antiga com element més característic. Aquestes limitacions són de tal magnitud que afectarien no sols a la capacitat d’espectadors sinó també a la incorporació dels requeriments tècnics que les normatives i el confort funcional exigeixen.

El projecte proposa preservar i posar en valor tots els elements existents que compatibilitzen la relació entre l’edifici existent i el que demana el programa del concurs. A nivell exterior, a més de conservar la façana protegida del hall i l’edifici del bar, hem preservat el petit element de les cavallerisses, l’espai arbrat i el manteniment de la totalitat de la façana principal d’obra vista, considerant la seva forta presència com imatge del teatre històric. Interiorment, la preservació del cos del hall actua de nexe amb la història i com articulador dels diferents usos interns del nou teatre.

Com a criteri general, hem optat per: 1/ recuperar volumètricament tot el cos d’accés -façana, coberta, i el elements més rellevants arquitectònicament de l’interior–; 2/ reduir tot el possible l’alçada de l’edifici resultant per tal d’establir una relació adequada amb l’entorn urbà immediat; i 3/ situar el nivell més baix de l’edifici resultant a una cota en relació al nivell freàtic assumible en termes econòmics.

El conjunt resultant de l’actuació arquitectònica, tant per sobre com per sota de la cota zero, integra proporcionadament i coherent els valors de patrimoni arquitectònic i la relació acurada amb les volumetries i preexistències de l’entorn urbà, tot i haver implicat l’establiment de la cota de l’escenari a la qual s’accedeix des de l’exterior mitjançant un muntacàrregues -també utilitzat per accés de material als magatzems–.

Els recorreguts dins l’edifici i les característiques funcionals dels diferents espais responen adequadament a les demandes del programa. Des del hall com espai articulador es pot veure i s’accedeix a: els dos nivells de la sala principal, travessant els tres grans forats a nivell de la platea i mitjançant dos escales i una passera que lliga els dos accessos a nivell de l’amfiteatre; al bar travessant les portes la reserva de les quals ja existia; i a la sala petita mitjançant una escala i un ascensor que porten a un hall propi -des del qual s’accedeix també a d’altres serveis –.

La volguda contenció de l’expressió exterior de la volumetria del conjunt edificat ha aconsellat el desplaçament de la cuina del bar a una planta subterrània. Tant la il—luminació zenital com la dotació d’ascensor i muntaplats permet un funcionament adequat de la cuina i el bar-restaurant. Per a garantir un bon funcionament acústic general (dins-fora i fora-dins), i en particular les sales, s’han considerat tant les característiques volumètriques com les geomètriques i els materials a utilitzar, assessorats a l’efecte per tècnic especialista component de l’equip.

El mateix hem de dir de l’assessorament escenotècnic rebut, mitjançant el qual s’ha estudiat l’accés exterior a l’escenari, la disposició i el disseny dels diversos espais i sales assegurant les condicions de funcionalitat escenotècniques requerides pel programa.
Els materials d’acabats exteriors: façanes de totxo vist de dos colors, el vermell actual de la façana principal -reutilitzant per a la seva adequada recuperació totxos de les façanes que s’enderroquen- complementant la resta de façanes amb totxo mecànic tractat en blanc.

Els materials interiors: les parets i sostres, en general, seran lleugers de cartró-guix d’espessors i característiques diverses segons la funció específica (acústica, aïllament, etc.) acabats amb colors clars que permetin la reflexió de la llum natural; els paviments de fusta natural o marbre, segons els espais.

ESTRUCTURA L’aspecte estructural més rellevant ve determinat per la proximitat del nivell freàtic i la conveniència de soterrar bona part del programa funcional. El projecte proposa situar el nivell del paviment de la planta més baixa a la cota -7,50, és a dir, 3,10 metres per sota del nivell freàtic, cosa que implicarà utilitzar el sistema “jet grouting”, el sobre cost del qual és assumible en termes de proporcionalitat dins el pressupost total. La resta de l’estructura està formada per parets i sostres de formigó armat (dimensionat sense juntes de dilatació, que estan a l’origen de moltes patologies dels edificis) folrats a la cara exterior per totxo (en funció d’estalvi energètic mur de formigó-l’aïllament tèrmic per l’exterior reforçat-protegit per totxo) i les interiors enfoscades o folrades amb cartró-guix amb les prestacions acústiques que s’especificaran. Les parts de l’edifici existent a conservar i rehabilitar estaran inter-lligades amb l’estructura general.

CONCEPTE ENERGETIC I SOSTENIBILITAT La integració de sistemes d’economia energètica i criteris de sostenibilitat en la concepció global del conjunt reposa en tres conceptes, un de caràcter passiu, estalvi energètic, i dos de caràcter actiu, la redistribució de les puntes de consum i la reutilització de pèrdues entre sistemes. En concret: 1/ l’estalvi energètic deriva del bon comportament energètic de la evolvent de l’edifici que aporta aïllament, inèrcia tèrmica i escalfament/refredament passius; 2/ a partir de la inèrcia tèrmica de l’edifici s’aplica el sistema de gestió de la demanda (integrat en el SGTC) per a separar en el temps les puntes de consum; i 3/ reutilització de l’aigua i el calor dels sistemes que normalment es depreciïn.

La calefacció, ventilació i aire condicionat (CVAC) del conjunt de l’edifici s’ha estudiat de manera que: 1/ tot l’edifici incorporarà aïllament tèrmic per l’exterior (parets i cobertes) aportant una important inèrcia tèrmica que es complimenti amb ventilació natural nocturna per a renovar la càrrega durant la nit a l’estiu; 2/ es preveuen proteccions solars exteriors a la zones vidrades; 3/ escalfament i refredament central (caldera de condensació de gas natural per aigua calenta i refredament amb chiller amb recuperació de calor); 4/ climatització de la sala gran amb el “sistema displacement” (màquines d’exterior sobre la caixa escènica); 5/ els restants espais interiors climatitzats amb unitat terminals (ventilo convectors per conductes al fals sostres). Seguretat en el funcionament de l’edifici: els materials de construcció presenten, a més de les indicades més amunt, característiques de resistència al foc en consonància amb el CTE DB-SI, complimentades amb la resta de mesures de protecció exigides per norma (sectorització, evacuació, etc.).

Sostenibilitat en els consums d’energia per la il—luminació (maximitzar la utilització de llum natural i l’eficiència de les fonts de llum artificial).
Manteniment i conservació de l’edifici: minimització de la despesa en funcionament de les instal—lacions tècniques (bona localització dels nuclis d’equips més eficients de producció i distribució d’energia -renovables,…–) i introducció d’un sistema de gestió tècnica centralitzada (SGTC) per el comandament, la programació i el control de totes les instal—lacions de l’edifici.

 

Tornar a dalt